Samsung Galaxy Tab-3  7.0"
 • Samsung Galaxy Tab-3  7.0"
 • Samsung Galaxy Tab-3  7.0"
 • Samsung Galaxy Tab-3  7.0"
 • Samsung Galaxy Tab-3  7.0"
 • Samsung Galaxy Tab-3  7.0"
 • Samsung Galaxy Tab-3  7.0"

Samsung Galaxy Tab-3 7.0"

Delivery Charges Will Apply
ပစၥည္း အေျခအေန:
အသစ္
ပစၥည္း --number-- သာ က်န္ေတာ့သည္
ပစၥည္း --number-- သာ က်န္ေတာ့သည္
ပစၥည္းမရွိပါ
အေရအတြက္: (1 လက္က်န္ပစၥည္း) ကုန္လက္က်န္မရွိေတာ့ပါ
ေစ်းႏႈန္း:
.ေငြေပးေခ်မႈစနစ္:
ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈ
ပစၥည္းေရာက္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္
ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ျခင္း:

ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရးျဖင့္

ပစၥည္းပို႔မည့္အခ်ိန္:
ေနရာေဒသလိုက္ကြဲျပားႏိုင္သည္
Samsung Galaxy Tab-3 7.0"
အေျခအေန: New အေရာင္: Other
Original/Replica: Original Operating system: Android
Contract: Without contract Bluetooth: ဟုတ္ပါသည္
GPS: ဟုတ္ပါသည္ အမွတ္တံဆိပ္: Samsung
ပစၥည္းစာရင္း အခ်က္အလက္: NO001MA80QBBMMBID
{"key":"28419"}